OGÓLNE WARUNKI DOSTAW I USŁUG

Krapf & Lex Nachf. Verkehrstechnik GmbH & Co. KG

O ile inne warunki nie zostały uzgodnione w formie pisemnej, wszystkie obecne i przyszłe dostawy i usługi (dalej „dostawy”) są regulowane wyłącznie przez poniższe warunki. Warunki handlowe klienta obowiązują tylko w takim zakresie, który potwierdziliśmy na piśmie.

1. OFERTY

Nasze oferty nie są wiążące. Kontrakty wchodzą w życie tylko na podstawie naszego pisemnego potwierdzenia lub wykonania dostawy. Nasi pracownicy nie są uprawnieni do zawierania ustnych umów zabezpieczeń ani składania obietnic, które wykraczają poza treść pisemnego kontraktu, lub do dokonywania zmian niniejszych ogólnych warunków dostaw i usług na naszą niekorzyść. Dane techniczne, ilustracje, rysunki, wymiary i masy towarzyszące ofercie są wiążące tylko w takim zakresie, w jakim zostało to potwierdzone na piśmie. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian technicznych. Klient jest odpowiedzialny za potwierdzenie przydatności naszych towarów.

2. TERMIN DOSTAWY

Okres dostawy rozpoczyna się w momencie wysłania potwierdzenia zamówienia, jednakże nie wcześniej niż po uzgodnieniu wszystkich szczegółów dotyczących realizacji zamówienia oraz otrzymaniu wszystkich dokumentów i pozwoleń wymaganych od klienta, jak również wszelkich uzgodnionych zaliczek. Termin dostawy został dotrzymany, gdy przed jego upływem towary zostały oddane do dyspozycji klienta w odpowiednim zakładzie, lub gdy klient został poinformowany, że towary są gotowe do wysyłki. Wnioski klienta o dokonanie zmiany przedłużają termin dostawy odpowiednio o okres umożliwiający nam dokonanie oceny jej wykonalności i okres niezbędny do włączenia nowych instrukcji do procesu produkcyjnego. Jeżeli wystąpi opóźnienie dostawy a my, nasi prawni przedstawiciele, lub nasi pełnomocnicy wykazaliśmy zaniedbanie, nasza odpowiedzialność będzie ograniczona do maksymalnie 0,5% wartości kontraktu na opóźnione towary za pełny tydzień zwłoki. Nasza maksymalna odpowiedzialność w takich przypadkach wynosi 5% wartości kontraktu na opóźnione towary. Roszczenia o odszkodowanie zamiast wykonania zgodnie z klauzulą 12 nie są ograniczone niniejszą klauzulą.

3. SIŁA WYŻSZA

Wydarzenia, które są nieprzewidziane, nieuniknione i poza naszą kontrolą (np. w szczególności siła wyższa, strajki, blokady, przestoje, trudności w uzyskaniu materiałów lub energii, opóźnienia transportowe, działania podejmowane przez organy administracyjne i zakłócenia z powodu przepisów krajowych lub międzynarodowych, a także trudności w uzyskiwaniu zezwoleń, w szczególności pozwoleń na przywóz i wywóz) przedłużają okres dostawy o okres trwania tych zakłóceń i ich skutków. To przedłużenie terminu dostawy ma zastosowanie także wówczas, gdy te trudności występują przez naszych dostawców lub podczas istniejącego opóźnienia. Jeżeli trudności nie mają charakteru wyłącznie tymczasowego, mamy prawo do odstąpienia od kontraktu. W zakresie, w jakim, z powodu opóźnienia, dostawa jest nie do przyjęcia dla klienta, może on odstąpić od kontraktu w drodze pisemnego oświadczenia. W takim przypadku, roszczenia odszkodowawcze z tytułu przypadków przedstawionych w poprzednim punkcie są wyłączone.

4. ZASTRZEŻENIA

Jeśli jesteśmy odpowiedzialni za uzyskanie licencji, w szczególności, ale nie wyłącznie, dotyczących eksportu/wysyłki/importu/ towarów, nasze dostawy (wykonanie kontraktu) podlegają zastrzeżeniu, że nie istnieją żadne przeszkody uniemożliwiające uzyskanie takiej licencji z powodu przepisów krajowych lub międzynarodowych, zwłaszcza przepisów dotyczących kontroli eksportu, embarga lub innych sankcji. Klient powinien dostarczyć nam wszystkie informacje i dokumenty wymagane do wysyłki /eksportu /importu towarów. Jeśli niezbędna licencja nie zostanie udzielona, kontrakt w odniesieniu do danej dostawy uznaje się za niezawarty; w tym zakresie, roszczenia odszkodowawcze wobec nas są wykluczone.

5. DOSTAWY CZĘŚCIOWE

Mamy prawo do dokonywania uzasadnionych dostaw częściowych.

6. TRANSPORT I PODEJMOWANIA RYZYKA

Wybraliśmy rozwiązanie wysyłki które jest, w naszej ocenie, najbezpieczniejsze i w najbardziej przystępnej cenie. Klient przyjmuje ryzyko w chwili przekazania przez nas towarów do przewoźnika lub, jeśli wysyłka ulega opóźnieniu z przyczyn, które wynikają nie z naszej winy, w chwili zawiadomienia klienta, że towary są gotowe do wysyłki. Warunek ten ma zastosowanie nawet w tych przypadkach, w których świadczymy inne usługi, np. przyjęcie kosztów wysyłki lub dostawa i montaż przez naszych pracowników transportu. Jeżeli opóźnienie dostawy następuje ze względu na okoliczności, za które nie odpowiadamy,
• mamy prawo do przechowywania towarów na koszt klienta. Jeżeli przechowujemy towary w odpowiednim zakładzie, mamy prawo do naliczenia co najmniej 0,5% wartości fakturowanej przechowywanych towarów miesięcznie,
• mamy prawo, po udzieleniu odpowiedniego przedłużenia oraz jego upłynięciu bez podjęcia działań przez klienta, do odstąpienia od umowy i żądania odszkodowania, zamiast wykonania,
• w szczególności, Klient ponosi koszty i ryzyko wynikające z braku punktualnego wykonywania instrukcji przez niego lub dopełnienia formalności, które wchodzą w zakres jego odpowiedzialności.

7. CENY

Obowiązują ceny od odnośnego oddziału realizującego dostawy i nie obejmują one ani opakowania, transportu, ubezpieczenia, ani też właściwego podatku od wartości dodanej. Jesteśmy uprawnieni do rozsądnych podwyżek cen, gdy koszty materiałów i robocizny przyjęte do obliczenia ceny znacząco wzrosły od chwili przyjęcia zamówienia.

8. PŁATNOŚCI

Płatności należy dokonać na nasz rachunek bankowy w ciągu 30 dni od daty wystawienia faktury, bez potrąceń. Płatności są uznane tylko w zakresie, w jakim możemy nimi swobodnie rozporządzać w banku. Akceptujemy czeki i weksle tylko na rachunku. Dyskonto i opłaty są ponoszone przez klienta. Są one należne od razu. W przypadku opóźnienia płatności, będziemy naliczać odsetki w wysokości 8% powyżej podstawowej stopy procentowej, lub 10%, zależnie, które będą większe, bez powiadomienia. Jeśli wystąpią ważne powody, aby wątpić w zdolność klienta do zapłaty, na przykład historia opóźnienia w płatnościach, bieżące opóźnienia w płatnościach, lub oprotestowania weksla lub czeku, mamy prawo do żądania zabezpieczeń lub wpłaty gotówkowej za równoczesną realizację. Jeśli klient nie spełni tego wymagania w odpowiednim terminie, możemy wycofać się z niezrealizowanej części kontraktu na dostawy. Nie mamy obowiązku określania terminu, jeżeli okaże się, że klient nie jest w stanie zapewnić zabezpieczenia, na przykład, jeśli została ogłoszona niewypłacalność klienta. Klient może kompensować należności jedynie wobec bezspornych lub prawnie wiążących roszczeń wzajemnych. Nie ma on prawa zatrzymywać lub zmniejszać należnych płatności wobec należności spornych dotyczących towarów.

9. ZASTRZEŻENIE WŁASNOŚCI

Zachowujemy prawo własności do dostarczonych towarów, do czasu otrzymania wszystkich płatności oraz gdy wszystkie czeki i weksle wynikające z relacji biznesowych z klientem zostaną nieodwołalnie przelane na nasze konto. Jeżeli z klientem istnieje relacja rachunku otwartego, zastrzeżenie własności odnosi się do potwierdzonego salda. Obróbka i przetwórstwo towarów zastrzeżonych są przeprowadzane przez klienta w naszym imieniu, nie tworząc żadnej odpowiedzialności z naszej strony. Jeżeli towary zastrzeżone są mieszane lub włączane do innych towarów, to nabywamy prawa do nowych towarów w proporcji fakturowanej wartości towaru zastrzeżonego do fakturowanej wartości innych materiałów. Klient może sprzedawać towary zastrzeżone tylko w ramach zwykłych transakcji handlowych i może nie ustanawiać zastawu na towarach zastrzeżonych, jako zabezpieczenia, ani przenieść własności towarów zastrzeżonych tytułem zabezpieczenia. Klient musi poinformować nas niezwłocznie o wszelkich czynnościach wobec towaru zastrzeżonego wykonywanych przez osoby trzecie. W zakresie, w jakim nie może on odzyskać kosztów od strony trzeciej, koszty wynikające z zabezpieczenia towarów zastrzeżonych przed daną czynnością są ponoszone przez klienta. Klient musi ubezpieczyć towary zastrzeżone od straty i szkody do ich wartości odtworzeniowej na własny koszt. Polisa ubezpieczeniowa oraz dowód wpłaty składki na ubezpieczenie muszą być przedstawiane na nasze żądanie. Klient z góry zrzeka się wszelkich roszczeń wynikających z umów ubezpieczenia na naszą rzecz. Klient przenosi swoje roszczenia wynikające z dalszych sprzedaży towarów zastrzeżonych w całości na nas z góry, jako zabezpieczenie. Klient jest uprawniony do samodzielnego inkasowania roszczeń przeniesionych na nas. Zezwolenie na inkasowanie roszczenia wygasa, gdy klient ma opóźnienia w płatnościach, gdy ogłoszono jego niewypłacalność, lub kiedy zawiesza płatności. W takich przypadkach klient nie może również przetwarzać towarów. W przypadkach wymienionych w poprzednim akapicie, klient musi umożliwić nam odzyskanie towarów zastrzeżonych, poinformować nas o scedowanych wierzytelnościach i dłużnikach, poinformować nas o cesji wierzytelności przez swoich klientów i przekazać nam wszystkie informacje i dokumenty niezbędne do inkasowania roszczeń. Mamy prawo do ujawnienia cesji wierzytelności jego klientom. Odzyskanie towarów zastrzeżonych nie stanowi odstąpienia od kontraktu. W przypadku odstąpienia od kontraktu, możemy sprzedawać towary na wolnym rynku. Jeżeli wartość zabezpieczenia przekracza nasze roszczenia o więcej niż 10%, a klient tego zażąda, zwolnimy wybrane przez nas zabezpieczenie w tym zakresie.

10. PRAWA DO DOKUMENTÓW I TAJEMNICY

Zastrzegamy prawa własności i prawa własności intelektualnej do naszych rysunków i innych dokumentów w każdym czasie. Rysunki, ani inne dokumenty nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

11. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA WADY

Wady dostarczonych towarów należy zgłaszać do nas w formie pisemnej niezwłocznie, w każdym przypadku, w terminie 7 dni od daty otrzymania towaru; ukryte wady, w ciągu trzech dni od wykrycia wady. W przypadku przekroczenia tych terminów, wszelkie roszczenia i prawa wynikające z tytułu odpowiedzialności za wady wygasają. Okres ograniczenia wynosi 12 miesięcy od daty dostawy towarów. W przypadku wystąpienia uzasadnionych reklamacji, możemy wybrać między naprawą towarów lub dostarczaniem zamienników. W przypadku braku naszego działania w ciągu racjonalnego okresu czasu, w przypadku gdy towary zamienne również są uszkodzone, lub w przypadku nieskutecznej naprawy, klient może, po upłynięciu racjonalnego przedłużenia, żądać obniżenia ceny, lub jeśli wada nie jest nieistotna, odstąpić od kontraktu i żądać odszkodowania zamiast wykonania zgodnie z punktem 12. Dodatkowe koszty wykonania, wynikające z przeniesienia zakupionej pozycji do lokalizacji innej niż miejsce prowadzenia przez klienta działalności gospodarczej nie będą uwzględniane. Naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich stanowi wadę tylko wtedy, gdy prawa te obowiązują w Republice Federalnej Niemiec.

12. OGÓLNE ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

Roszczenia odszkodowawcze wszelkiego rodzaju są wyłączone, gdy nasi prawni przedstawiciele lub nasi pełnomocnicy działali w sposób niedbały. To wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy sytuacji wystąpienia uszkodzenia ciała, ani w przypadku przyjęcia gwarancji umownej, ani też w przypadku, gdy istotne gwarancje kontraktowe zostały naruszone w sposób, który zagraża wykonaniu kontraktu. W takich przypadkach, nasza odpowiedzialność jest ograniczona do wysokości gwarancji lub w przypadku zwykłego nieumyślnego naruszenia istotnych zobowiązań umownych, do typowych i przewidywalnych szkód. Roszczenia wynikające z ustawy o odpowiedzialności za produkt nie są objęte niniejszym ustępem. Z wyjątkiem roszczeń wynikających z odpowiedzialności za wady, roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt oraz roszczeń z tytułu śmierci, uszkodzenia ciała lub szkody na zdrowiu, roszczenia o odszkodowanie wygasają po upływie roku, od czasu, gdy klient powziął wiedzę o szkodzie i naszej odpowiedzialności za tę szkodę lub, jeśli, bez rażącego niedbalstwa, dowiedział się o naszej odpowiedzialności za tę szkodę. Jeżeli klient odstąpi od kontraktu bez ważnej przyczyny lub jeżeli nie dopełni swoich obowiązków wynikających z kontraktu, możemy zgłosić roszczenie 25% wartości zamówienia jako odszkodowania. Obie strony mają prawo do domagania się odszkodowań z tytułu możliwych do dowiedzenia szkód, odbiegających od tej sumy.

13. OPAKOWANIE TRANSPORTOWE I STARY SPRZĘT

Jeśli klient nie zrezygnuje z tej usługi, przejmiemy wymienione pozycje z powrotem na koszt klienta. Opakowanie transportowe i stary sprzęt musi zostać zwrócone czyste, wolne od substancji obcych i posortowane według typu. W innym razie, klient pokryje dodatkowe koszty.

14. MIEJSCE WYKONANIA, WYBÓR PRAWA, SĄD WŁAŚCIWY

Miejscem realizacji wszystkich usług wynikających z kontraktów na dostawy jest nasz właściwy oddział realizujący dostawy; dla płatności, nasze miejsce prowadzenia działalności gospodarczej. Prawem właściwym jest prawo niemieckie. Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów (CISG) nie ma zastosowania. Sądem właściwym dla wszystkich sporów wynikających z przedmiotowego kontraktu jest sąd właściwy miejscowo dla naszego miejsca prowadzenia działalności gospodarczej. Jednak mamy też prawo do wnoszenia powództwa do sądu właściwego miejscowo dla miejsca prowadzenia działalności gospodarczej klienta. Jeżeli poszczególne postanowienia niniejszych warunków dostaw okażą się całkowicie lub częściowo nieważne, pozostałe warunki pozostają ważne.